1. A musical történeti háttere

A musical színpadi műfaj, a színházművészeten belül a zenes színház modernebb darabjait foglalja magába, olyan színházművészeti ág, amely egyesíti magában a zene, a tánc és a színházi dramatikus elemeket. Kifejezetten szabad műfaj, az alkotók által formálható, nincsenek megdönthetetlen formai vagy műfaji szabályai. A musical szónak nincs magyar nyelvű megfelelője. Számos társművészettel bír, ilyen például a táncművészet, a képzőművészet, valamint a zene. A musical stílus őshazája az Amerikai Egyesült Államok, ahol a műfaj a szórakoztató zene a tánc és az operett műfaji keveredéséből született, és vált Amerika művészeti stílusainak egyik vezető stílusirányzatává. Fiatal műfaj, nagyjából a XIX.- XX. század fordulóján, az amerikai zenés színházi kultúra létrejöttekor vált önállóvá. A Broadway és a musical fogalma mára összekapcsolódott. A musicalt gyakran a modern kor operájának nevezik. Ez a meghatározás azonban nem alkalmas minden zenés színházi darab definiálására, ugyanis vannak úgynevezett zenés darabok és vannak musicalek.

Az „igazi" musicalben az operához hasonlóan nincs prózai rész, vagy csak nagyon elenyésző, elhanyagolható. A másik struktúrabeli elem az, hogy szintén az operához hasonlóan a zene szerkesztve van, operaszerűen, tehát témák, ciklusok követik egymást, ismétlődnek, és így a zenének önmagán túl, szerkezetileg is üzenete van. A musical műfaja Magyarországon 1983-ig csaknem ismeretlen volt. Ekkor mutatta be a Madách Színház Andrew Lloyd Webber: „Macskák" című musicaljét, s hazánkban innen számíthatjuk máig is tartó sikertörténetét.

2. A képzés pillérei:

• Ének oktatás, melyben bennfoglaltatik az egyéni és csoportos képzés

• Táncoktatás

• Színészi játék fejlesztés

• Beszédfejlesztés, drámapedagógia

A műfaj jellegéből adódóan a képzésben hangsúlyos szerepet kap az ének és tánckészségek fejlesztése.

3. Az oktatás célrendszere és funkciói:

1. A képzés alkalmat ad a műfaj iránt érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok, kompetenciák megszerzései és gyakorlását.

2. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, ehhez alakítja ki az egyéni és csoportos foglalkozásokat. Figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat, melyre alapozva alakítja ki készségeiket és gyarapítja ismereteiket.

3. A program célja az esztétikai érzékenységre, nyitottságra, fogékonyságra való nevelés, a kultúra, a nemzeti értékekre való nyitott, művelt személyisegek kinevelése, a közösséghez tartozás érzetének erősítése.

4. A különböző művészeti műfajok sajátosságainak megismertetése, az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, melyben az oktatás egységes egészként egy komplex tudásra alapozott ének - tánc - színészi játék kiművelését tűzi ki célul és feladatul.

4. Általános fejlesztési feladatok

1. A zenei, tánc, és drámapedagógiai elemeket tartalmazó műveltség és készségek megalapozása, fejlesztése.

1.1.A zenei képességek fejlesztése:

• Hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység kialakítása.

• A zenei memória és fantázia, az előadói készség és a karakterek iránti érzékenység

kialakítása.

• A technikai készség, az improvizációs készség, az alkotó magatartás, cs a kreativitás

kialakítása.

• A főbb zenei stílusok sajátosságainak megismertetése

• A különleges tehetségű növendékek felvételire való felkészítése

• A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára nevelése

1.2. A tánc képességek fejlesztése:

• A mozgásszervek funkciójának megismertetése

• A különböző mozgásformák összekötésének lehetősége, a táncstílusok sokféleségének megismertetése

• Különböző tánctechnikák mozgásformáinak fejlesztése

• Tér- és formaérzékét, ritmusérzék, koordinációs készségét,

kialakítása

Előadási készség, a mozgás pontos zenei kivitelezésének fejlesztése

1.3. Drámapedagógiai fejlesztés:

• Pozitív viszony kialakítása a színházi kultúra iránt

• A nyilvános szereplés és az együttműködési készség fejlesztése

• Dramatikus technikák elsajátítása, mely gondolatokat, érzelmeket közölnek

• Valós emberi szituációk, illetve fiktív történetek megjelenítésének kialakítása

• Más területeken elsajátított ismeretek és készségek alkalmazása

• Az alapvető drámai kifejezési formák elsajátítása, szabadságélmény megtapasztalása

• Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatokat elsajátítása

5. Tervezett csoportok

Az oktatás a 10 eves korosztálytól kezdődően próbálja magához integrálni az erre nyitott

fiatalokat cs fiatal felnőtteket.

Korosztályok:

• 10-14

• 14-20

• 20-

6. Követelmény

A követelményeket csak általánosságban lehet megfogalmazni, mivel eltérő adottságú növendékek, önmagukhoz képest kell, hogy fejlődést mulassanak.

• Igyekezzenek   megismerni   önmagukat,   a   környező   világot, figyeljenek önmagukra, társaikra

• Arcjáték, gesztus, testtartás, helyes beszédstílus kialakítása

• Fejlődjön az esztétikai- és empátiakészségük

• Legyenek képesek az intenzív koncentrációra, önálló gondolkodásra

• Sajátítsák el az interpretáláshoz szükséges önfegyelmet, az önkontrollt és annak tudatos használatát

• Fogalmazódjon meg a rendszeres munka igénye, a művészetek iránti nyitottság, fantáziájának kibontakoztatására, a kreativitás megnyilvánulására,

• Testi-lelki teherbírás

7. Helyszín, tárgyi feltételek

Az ideális helyszín a foglalkozások rendje szerint változik. Az énekoktatáshoz elengedhetetlen a felhangolt zongora, a jó akusztikájú, szellőztethető terem, ahol egyéni és csoportfoglalkozások is tarthatóak. A tánc és drámaoktatáshoz elsősorban elegendő térre van szükség, ahol nagy csoportban is lehet foglalkozást tartani. Jelentősen segíti a munkát, ha tükör is van a teremben. Ezen kívül szükség lehet: magnóra, CD, vagy DVD lejátszóra, illetve mikrofonokra

8. Kapcsolat intézményekkel, a várossal

A programnak hosszú távú célkitűzései vannak, hiszen maga a képzés is erre épít. A megfelelő képességek kifejlesztése több evet vesz igénybe, s Vác városában egy hiánypótló funkciót kíván betölteni. Ennek értelmében rendszeres szereplői kívánunk lenni Vác város rendezvényeinek, ahol színvonalas produkciók bemutatását és kivitelezését vállaljuk. Ezért is számítunk a Madách Imre Művelődési Központ igazgatóságának a támogatására. Ezen kívül háttér intézményi kapcsolatot kívánunk kiépíteni az Operett Színházzal, ahová a különlegesen tehetséges növendékeket integrálni tudnánk, illetve akiktől szakmai támogatást is várunk.

 9. Célunk

Egy olyan, a zenés színház iránt fogékony társulat kinevelése, akikkel énekes- táncos produkciókat lehetne színpadra állítani.

Musical keresztmetszetek, vagy teljes musical-ek bemutatása

Vác város kulturális életében egy új színfolt kialakítása

A kulturális élet felpezsdítése

A zenés színházi kultúra terjesztése

Új perspektíva kialakítása a 10 éves korosztálytól kezdődően

Fesztiválokon, versenyeken való részvétel

Kimagaslóan tehetséges növendékek támogatása, felkészítése

Kurzusok, nyári táborok rendezése

Fellépési lehetőségek keresése, fellépések színvonalas megvalósításaPlakát letöltése >>> 


Plakát letöltése >>> *Média partnerünk: